Metoden bakom Birds

Birds tar avstamp i Integrated Behavioural Couples Therapy (IBCT) som är en vetenskapligt grundad och välstuderad form av parterapi. IBCT är utvecklad av professorn och psykologen Andrew Christensen vid University of California i USA (UCLA).

Metoden rymmer dels välbeprövad interventioner från kognitiv beteendeterapi (KBT), dels ett aktivt arbete med acceptans. Precis som i individuell KBT har det under de senaste decennierna blivit allt tydligare att ett aktivt arbete med acceptans är en förutsättning för att uppnå bestående beteendeförändring och, i parterapi, för att återuppbygga den känslomässiga närheten.

I Birds börjar ni med att ta tempen på er relation genom att svara på frågor inom olika områden. Relationstemperaturen visar sedan vad du känner fungerar väl såväl som inom vilka områden du upplever att ni kämpar med svårigheter eller problem. Detta visar vägen i vad som är viktigt för just er att arbeta med.

Alla relationer har sina utmaningar, och jobbiga känslor som uppstår kan visa sig på många olika sätt. Här är några vanliga exempel:

 • Att man inte uppskattar, njuter av eller har roligt när man spenderar tid ihop
 • Återkommande argumentationer eller konflikter som leder till bråk
 • En upplevelse av att inte vara förstådd eller sedd av sin partner
 • Att en eller båda drar sig undan
 • En upplevelse av att känna sig ensam i relation
 • Brist på närhet och värme
 • Brist på tillit
 • Att man inte prioriterar relationen eller varandra

Ringa in era utmaningar med en DEEP-analys

Att utmaningarna uppstår har ju egentligen lika många orsaker som det finns par, men inom IBCT ringar man in fyra olika övergripande områden:

 • Skillnader i egenskaper och behov (Individual Differences)
 • Ömma punkter (Emotional sensitivities)
 • Yttre belastningar (External stressors)
 • Interaktionsmönster (Patterns of interactions)

I IBCT görs en analys av dessa fyra områden, den så kallade DEEP-analysen. DEEP-analysen ger en djuplodande förståelse för varje pars unika utmaningar. I Birds arbetar ni med er egen DEEP-analys under de första fem relationsövningarna.

Stärk relationen med relevanta relationsövningar

Med den som utgångspunkt har ni sedan unika förutsättningar att på den fortsatta resan genom Birds dels fördjupa acceptansen av varandra, d.v.s. att verkligen se varandra, dels genomföra hjälpsamma beteendeförändringar. Målet är att ni ska röra er mot det liv ni verkligen vill leva tillsammans.

Fokusområden kan till exempel vara att hitta tillbaka till det som var och en tidigare uppskattade hos den andre, att byta ut negativa beteenden mot mer hjälpsamma sätt att agera när det känns jobbigt, att lyssna på varandra, att bekräfta och stötta varandra, att hitta (tillbaka) till känslomässig närhet eller ett härligare sexliv, att jobba med konflikthantering, att tillsammans formulera drömmar och mål och börja röra er mot dem eller att träna på att samarbeta kring gemensamma problem. Detta gör ni genom att arbeta aktivt i Birds med de relevanta övningar som ni blir rekommenderade.

Relationen stärks av aktivt arbete

Forskning visar att de par som genomgått parterapi upplever sin relation som bättre än de par med samma utgångsläge som inte tagit del av behandling. Runt 70 procent av de par som genomgår parterapi upplever en förbättring. I en stor studie där IBCT jämfördes med TBCT (traditional behavioral couple therapy) påvisades likvärdiga och goda resultat, där dock effekten av IBCT var större upp till två år efter behandlingen.

Birds Relations appen

Med Birds tar ni tempen på relationen och guidas genom relationsövningar för att förstå varandra bättre, förbättra ert samspel och förstärka det positiva i er relation.

Ladda ner Birds-appen gratis